Баковите финансови услуги и бързите кредити

Финансови услуги
Kъм финансовите услуги се отнасят:
— предоставянето на акцептен кредит
— сконтирането на полици консултациите
— управлението на бързи кредити паричния поток (Cash flow)
— компютърните услуги
— изготвянето на депозитните сертификати, деноминирани в чужда валута факторингът и лизингът
— доверителните услуги
— управлението на инвестициите
— личният банкер
— съвети относно кредити личните бюджети
— управлението на данъците
— застраховането и др.

Чуждестранни субекти
Групата на услугите : чуящестранни субекти е също раз- нообразна:
— събиране и сконтиране на полици
— документарни акредитиви
— покупко-продажба на еврооблигации
— издаване и инкасиране бърз кредит на еврочекове
— операции на валутния пазар
— налични и срочни сделки изготвяне на писма за представяне пред контрагенти и делови среди
— застрахователни услуги операции с търговски ценни книжа (записи на заповед и менителници)
— пощенски и телеграфни преводи даване на бързи пари гаранции за оферти предоставяне на заеми във външнотърговски сделки справки за финансовото положение
— операции с пътнически чекове
— паспортни услуги и др.

Междубанкови операции
В отделна група се съсредоточават междубанковите операции (т.нар. „парична трансмисия“). Ето някои от тях:
— операции с търговски ценни книжа – записи кредит до заплата на заповед. менителници, банкови чекове
— пряко (директно) дебитиране – когато плащанията се извършват от бързи кредити онлайн длъжника към кредитора, но кредиторът прехвърля задължението към банката, която го събира за-негова сметка от длъжника
— постоянни ордери – когато потребителят желае да плаща редовно. вкл. на вноски, той уведомява търговската банка за името на бенефициента, неговия адрес, банковата сметка, сумата на плащането кредити онлайн, датата и честотата на плащането – така клиентът упълномощава банката да плаща от негово име на съответния бенефициент —използуване на система SWIFT (Асоциация на световните междубанкови финансови телекомуникации)

Новости за банковата ни практика
Интерес за нашата банкова практика представляват услугите „Drive – in bank“ т.е. обслужването на клиента става в неговия автомобил; въвеждането на банковите автомати; операциите с кредитни карти; създаването на силно разклонена мрежа от банкови гишета по местоживеене на клиентите; представянето . на отделното лице пред-деловите среди (писма за представяне) и редица други.
Понятието пласмент на услугите се отнася преди всичко (в тесен смисъл) до активните сделки на банките, т.е. до трансформацията на пари и капитали от бързи кредити онлайн банките към търсещите съответната услуга.
Приведените примери обаче показват, че усилията на търговските банки са насочени и към движението на средствата от първичните им собственици към кредитните институции.

Това означава пласмент на покупки или методи за покупки в смисъл на предлагани възможности за контакти с клиентите, респ. обогатяване начините за управление на временно свободната покупателна сила на парите.

„Широчина на чадъра“ от услуги
Уточняването на асортимента от банкови услуги има своя предистория. Въпросът се свежда както до определян» широчината на чадъра, под който ще се обслужват клиентите и конкретния брой услуги, така и до описанието и анализа на характерните белези на всяка отделно взета услуга.
Това на практика става още при създаването на самата банкова институция (в страните с развито онлайн кредити парично стопанство). По този начин профилът на банката – специална или универсална – се изяснява предварително. Това минимизира рисковете пред нея, след като тя направи „първите си крачки“ в бизнеса.