Баковите финансови услуги и бързите кредити

Финансови услуги
Kъм финансовите услуги се отнасят:
— предоставянето на акцептен кредит
— сконтирането на полици консултациите
— управлението на бързи кредити паричния поток (Cash flow)
— компютърните услуги
— изготвянето на депозитните сертификати, деноминирани в чужда валута факторингът и лизингът
— доверителните услуги
— управлението на инвестициите
— личният банкер
— съвети относно кредити личните бюджети
— управлението на данъците
— застраховането и др.

Чуждестранни субекти
Групата на услугите : чуящестранни субекти е също раз- нообразна:
— събиране и сконтиране на полици
— документарни акредитиви
— покупко-продажба на еврооблигации
— издаване и инкасиране бърз кредит на еврочекове
— операции на валутния пазар
— налични и срочни сделки изготвяне на писма за представяне пред контрагенти и делови среди
— застрахователни услуги операции с търговски ценни книжа (записи на заповед и менителници)
— пощенски и телеграфни преводи даване на бързи пари гаранции за оферти предоставяне на заеми във външнотърговски сделки справки за финансовото положение
— операции с пътнически чекове
— паспортни услуги и др.

Междубанкови операции
В отделна група се съсредоточават междубанковите операции (т.нар. „парична трансмисия“). Ето някои от тях:
— операции с търговски ценни книжа – записи кредит до заплата на заповед. менителници, банкови чекове
— пряко (директно) дебитиране – когато плащанията се извършват от бързи кредити онлайн длъжника към кредитора, но кредиторът прехвърля задължението към банката, която го събира за-негова сметка от длъжника
— постоянни ордери – когато потребителят желае да плаща редовно. вкл. на вноски, той уведомява търговската банка за името на бенефициента, неговия адрес, банковата сметка, сумата на плащането кредити онлайн, датата и честотата на плащането – така клиентът упълномощава банката да плаща от негово име на съответния бенефициент —използуване на система SWIFT (Асоциация на световните междубанкови финансови телекомуникации)

Новости за банковата ни практика
Интерес за нашата банкова практика представляват услугите „Drive – in bank“ т.е. обслужването на клиента става в неговия автомобил; въвеждането на банковите автомати; операциите с кредитни карти; създаването на силно разклонена мрежа от банкови гишета по местоживеене на клиентите; представянето . на отделното лице пред-деловите среди (писма за представяне) и редица други.
Понятието пласмент на услугите се отнася преди всичко (в тесен смисъл) до активните сделки на банките, т.е. до трансформацията на пари и капитали от бързи кредити онлайн банките към търсещите съответната услуга.
Приведените примери обаче показват, че усилията на търговските банки са насочени и към движението на средствата от първичните им собственици към кредитните институции.

Това означава пласмент на покупки или методи за покупки в смисъл на предлагани възможности за контакти с клиентите, респ. обогатяване начините за управление на временно свободната покупателна сила на парите.

„Широчина на чадъра“ от услуги
Уточняването на асортимента от банкови услуги има своя предистория. Въпросът се свежда както до определян» широчината на чадъра, под който ще се обслужват клиентите и конкретния брой услуги, така и до описанието и анализа на характерните белези на всяка отделно взета услуга.
Това на практика става още при създаването на самата банкова институция (в страните с развито онлайн кредити парично стопанство). По този начин профилът на банката – специална или универсална – се изяснява предварително. Това минимизира рисковете пред нея, след като тя направи „първите си крачки“ в бизнеса.

Купуване на акции на кредит

Купуването на акции на кредит се изразява в получаването на част от капитала от инвестиционната фирма. Заемът на обезопасителния капитал е стойността на акциите.
Да допуснем, че инвеститорът, който има на разположение заемна сметка, купува .100 акции по 20 лева за сумата 2.000 лева, като взема на заем 50% кредити от капитала от инвестиционната фирма. Инвестиционният влог на инвеститора е 1.000 лева. Да допуснем, че цената на акциите бързо ще се увеличава и инвеститорът ги продава по 3.000 лева. Инвеститорът изплаща на инвестиционната фирма взетите на заем 1.000 лева и състоянието на неговата сметка се увеличава до 2.000 лева.


Инвеститорът, опериращ със сметката в парична наличност, изплаща 2.000 лева и печели 1.000 лева, а именно 50%. Инвеститорът, опериращ със заемната сметка, изплаща 1.000 лева и печели 1.000 лева, а именно 100% (множител 2 към 1).
Да допуснем все пак, че цената на акциите спада и инвеститорът ги продава по 15 лева. Инвеститорът, опериращ със сметка в парична наличност губи 25%, а инвеститорът, който оперира със заемна сметка губи 50%. При спадане на цената на акцията до 10 лева, инвеститорът, който оперира със заемна сметка губи 100% от своя капитал.
По-горният пример отминава разходите за сделката, процента за заема (този процент е нисък поради това, че обезопасителният заем е стойността на акцията), а също така се отминават възможностите за управление от страна на фирмата, на .допълнителния капитален влог в случай на голямо спадане на цените на акциите.
Ако инвеститорът не е в състояние да депонира допълнителен капитал, държавните и борсовите разпоредби, а също и правилата на инвестиционната фирма принуждават маклера да продаде такова количество акции, които да осигурят стойността на заема. Старото инвестиционно правило NEVER ANSWER A MARGIN CALL съветва, да не се депонира допълнителен капитал, а да се продават акции, които носят загуба.